Производство

Posted by admin - April 1, 2013 - - No Comments
UniKlima04

Производство на вентилациони канали со правоаголен и кружен попречен пресек од сите димензии со должина од 2000мм, со дневен капацитет од 3000кг, фасонски парчиња за вентилациони системи.